Ukratko o LoGIS-u:

LoGIS je skup programa usmjerenih rješavanju pojedinih poslova vezanih uz jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Programi se mogu koristiti nezavisno ili u kombinaciji s ostalim programima. Osnova LoGIS sustava je vizualni prikaz grafičkih podataka i njihova povezanost s alfanumeričkom bazom podataka.
LoGIS omogućava pregled i obradu tih podataka te izradu raznih izvještaja, rješenja, zaključaka.

Dalje

LoGIS OMOGUĆAVA

 • Grafički prikaz prostornih podataka digitalnog katastarskog plana (DGU)
 • Grafički prikaz prostornih podataka registra prostornih jedinica (DGU)
 • Grafički prikaz javno dostupnih grafičkih podataka putem servisa (NIPP)
 • Grafički prikaz podataka o prostornim planovima iz eKatalog (ISPU)
 • Povezivanje grafičkih i atributnih podataka
 • Pretraživanje grafičkih i atributnih podataka
 • Pretraživanje i prikaz podataka iz registra OIB-a
 • Mogućnost korištenja OpenStreetMap (OSM) kao grafičke podloge
Dalje

MODULI LoGIS APLIKACIJE

 • LoGIS KOM

 • LoGIS POLJ

 • LoGIS GRA

 • LoGIS REGI

 • LoGIS KOMDO

 • LoGIS KONCESIJA

 • LoGIS JAPO

 • LoGIS GROBLJE

 • LoGIS - EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 • LoGIS KNJIGOVODSTVO

Dalje

LoGIS KOM

Obračun komunalne naknade

  LoGIS KOM
 • Evidencija nekretnina
 • Evidencija obveznika
 • Štampanje rješenja
 • SIMULACIJA naknada po namjeni i naselju
 • TRAGAČ NEevidentiranih nekretnina
 • Prikaz podataka o porezu na promet
 • Prikaz podataka o legalizaciji objekata
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
 • Pretraživanje i prikaz
Dalje

LoGIS POLJ

Plan raspolaganja i upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem

 • Evidencija državnog poljoprivrednog zemljišta (DPZ)
 • Evidencija plana raspolaganja DPZ
 • Kreiranje PTC-ova
 • Evidencija javnih natječaja
 • Evidencija sklopljenih ugovora
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisanih podataka
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Dalje

LoGIS GRA

Građevinsko zemljište

 • Sadrži grafički prikaz građevinskog zemljišta prema namjeni upotrebe
Dalje

LoGIS REGI

Evidencija registra imovine

 • Popis dionica u trgovačkim društvima
 • Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima
 • Popis nekretnina
 • Pretraživanje i grafički prikaz čestica/objekata
 • Statistika
 • Šifarnici
 • Izvoz podataka (xml)
Dalje

LoGIS KOMDO

Komunalni doprinos

 • Evidencija objekata
 • Evidencija obveznika
 • Pretraživanje i prikaz podatka o objektima i obveznicima komunalnog doprinosa
 • Kreiranje rješenja
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Dalje

LoGIS KONCESIJA

Koncesijska odobrenja

 • Evidencija koncesijskih odobrenja
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka o koncesijskim odobrenjima i korisnicima
 • Kreiranje rješenja i zaključaka
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Dalje

LoGIS JAPO

Porez na korištenje javnih površina

  LoGIS KOM
 • Evidencija javnih površina
 • Evidencija korisnika javnih površina
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka
 • Kreiranje rješenja i zaključaka
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Dalje

LoGIS GROBLJE

Grobni očevidnik i naplata grobne naknade

 • Evidencija grobnih mjesta i ostalih objekata (grobni očevidnik)
 • Evidencija korisnika grobnih mjesta
 • Evidencija ukopanih osoba (registar umrlih osoba)
 • Evidencija naplata grobne naknade
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka
 • Kreiranje rješenja
 • Pautomatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Dalje

LoGIS INFRA

Evidencija komunalne infrastrukture

  LoGIS KOM
 • Evidencija komunalne infrastrukture
 • Evidencija čestica vezanih na komunalnu infrastrukturu
 • Evidencija o vlasništvu komunalne infrastrukture
 • Evidencija o dozvolama i radnja vezanim uz komunalnu infrastrukturu
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka za:
  - nerazvrstane ceste
  - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet   motornih vozila
  - javna parkirališta
  - javne garaže
  - javne zelene površine
  - građevine i uređaji javne namjene
  - javna rasvjeta
  - groblja i krematoriji na grobljima
  - građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
  - ostale građevine
Dalje

LoGIS KNJIGOVODSTVO

Financijsko praćenje uplate poreza i naknada

 • Automatsko knjiženje zaduženja
 • Štampanje uplatnica
 • Knjiženje uplata
 • Pretraživanje i prikaz kartice iz ostalih programa
 • Knjigovodstvena kartica obveznika
 • Štampa opomena
 • Obračun kamata
 • Priprema ovrha
 • Dohvat stanja knjigovodstvene kartice iz LoGIS modula koji koriste automatsko zaduženje obveznika
Dalje

Dodatno

Evidencija različitih vidova podrške od: edukativnih materijala, pa do: različitih edukativno suportivnih grupa

Dalje