Naslovna
Kontakt
 -  Kako do nasUredsko poslovanje

"UrPos" – aplikativni program za uredsko poslovanje svojim sadržajem obuhvaća: primanje i pregled akata, upisivanje akata, dostavu akata u rad, administrativno-tehničku obradu akata, otpremu akata, razvođenje akata i njihovo stavljanje u arhivu i čuvanje.

Program se može instalirati u jednokorisničkoj verziji (pisarnica) ili kao centralna evidencija. Kod centralne evidencije postoji jedinstvena baza uredskog poslovanja u kojoj su prijavljene sve službene osobe sa određenim ovlastima. Uredsko poslovanje se u tom slučaju prati kroz sve službe i odjele. Svaka službena osoba ima svoju evidenciju uredskog poslovanja dok voditelj službe ili odijela ima ovlast pratiti rad svog odjela. Za praćenje rada cijelog ureda postoje osobe sa posebnim ovlaštenjima.

Program omogućava i arhiviranje dokumenata na način da se originalni dokumenti skeniraju a zatim pridružuju podacima u bazi uredskog poslovanja. Pretraživanje i štampanje skeniranih i arhiviranih dokumenata izvodi se u okviru "UrPos" programa.

Svi podaci pohranjuju se u Oracle bazi. Programsko sučelje - WEB.

Umreživanje lokacija: za sve koji žele dislocirane urede ili službe povezati u jedinstveni sustav uredskog poslovanja, MCS je kvalificiran izraditi privatnu mrežu unutar Interneta.

Korisnici: državna i lokalna uprava, državne službe, komunalna poduzeća
      1992-2015 © MCS Informatika